อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7 ตำบลไทรงาม เชื่อมต่อ ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม