การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7 ตำบลไทรงาม เชื่อมต่อ ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม