การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต สายกันบึง-วังน้ำขาว หมู่ที่ 1,5 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม