การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0034 บ้านบางระกำ-บ้านบางหลวง ตำบลบางระกำ-ตำบลดอนพุทธา ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม