การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ตำบลมาบแค เชื่อมต่อ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม