การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. สายเลียบคลองหนองไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม