การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่ เชื่อมต่อ ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม