การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ตำบล ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบล รางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม