การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. สายเลียบคลองทางหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม