การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอบจ.นฐ 0001 แยกทางหลวงหมายเลข 321 บ้านหนองงูเหลือม ตำบลทัพหลวง อำเถอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม