การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประมาน 2 ขวา 8 ขวา 5 ซ้าย หมู่ที่ 8 (ฝั่งขวา) ตำบลลำพยา เชื่อมต่อ ตำบลหนองดินแดง และตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม