การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งน้อย เชื่อมต่อ ตำบลมาบแค ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม