อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนครปฐม-ดอนตูม หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อพลับ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม