การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 7 ม. ยาว 12 ม. สายหมู่ที่ 3 ตำบลสามพราน เชื่อมต่อ ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม