การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ตำบลหนองปากโลง เชื่อมต่อ เขตเทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม