การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน 11 ซ้าย -2ซ้าย ฝั่งขวาหมู่ที่ 8ตำบลห้วยม่วง เชื่อมต่อ ตำบลบางกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม