การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งขวาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม