การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0056 แยก ทล.4(กม.ที่ 62.000) บ้านเกาะจาน ตำบลวังเย็น ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม