การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 ตำบลนครปฐม เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม