อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งกระพังโหม 1 หมู่ที่ 8 ตำบลกำแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม