การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไวไว-โรงแป้ง หมู่ที่ 5,7 ตำบลไร่ขิง เชื่อมต่อ ตำบลบางระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม