การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายลำราง หมู่ที่ 1-3 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม