การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 6,3 ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม