การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0017 ค่ายลูกเสือ-กำแพงแสน ตำบลทุ่งกระพังโหม ตำบลท่าขวาง ตำบลห้วยหมอนทอง ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม