การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

- โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 4 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม