การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 1,2 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม