การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1,3,4,5,6,8 ตำบลนราภิรมย์ เชื่อมต่อ ตำบลบางระกำ ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม