การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. 0041 บ้านดอนเฝ้า-บ้านกำแพงแสน ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม