การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างที่จอดรถบริเวณศูนย์บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม