การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3,14 ตำบลวังน้ำเขียว เชื่อมต่อ เทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม