การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ จ้างเหมาปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ตำบลห้วยจระเข้ เชื่อมต่อ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม