การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ ก่อสร้าง กำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองวัฒนา หมู่ที่ 5,6 ตำบลบางระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม