การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม