อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม