อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 1 หลัง พร้อมรื้อถอน ของสถานสงเคราะห์คนชราตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม