อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองลาดหญ้า บ้านทัพยายท้าว ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม