การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดำ คสล. เลียบคลองหนองเป็ดน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม