อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองพลู หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม