การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังน้ำเขียว-ดอนข่อย หมู่ที่ 12 ตำบลวังน้ำเขียว เชื่อมต่อ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม