การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม