การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3,4,5 ตำบลทุ่งน้อย เชื่อมต่อ ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม