การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายเลียบคลองชัยขันธ์ หมู่ที่ 2,3 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล เชื่อมต่อ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สอบถาม