อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล 10/1 หมูที่ 5-7 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม