การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล 10/1 หมูที่ 5-7 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม