การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ 0024 บ้านบางไผ่นารถ – บ้านคลองหม่อมแช่ม ตำบลบางไทรป่า, ตำบลไทรงาม, ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม