อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม