การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกป้อมวัดใหม่ปิ่นเกลียว หมู่ที่ 1,2,3,9 ตำบลนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลวังตะกู และตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม