การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. เลียบคลอง หมู่ที่ 1,4 ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สอบถาม