การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งพัฒนา หมูที่ 7 ตำบลรางพิกุล เชื่อมต่อตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม