การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจ้างเหมาตีเส้นแบ่งช่องทางจราจรบนผิวทาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ถนนสายหมู่ที่ 8,12 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตำบลทัพหลวง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม