อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านรางมูก-คลองตัน หมู่ที่ 10 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม