การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านรางมูก-คลองตัน หมู่ที่ 10 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม เชื่อมต่อ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม