การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ 3,2 ตำบลรางพิกุล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม